اخبار برگزیده

رضايت

اين روزها به رضايت خيلي فکر مي کنم، در حقيقت اين روزها مدام ناراضي ام، هميشه بهانه اي براي نيتي هست، به خيلي سال قبل که فکر مي کنم مي بينم آن روزها دليل براي نيتي خيلي بيشتر بود اما راضي بودم، حالا دليل براي رضايت بيشتر است و ناراضي ام... به اين فکر مي کنم که نيتي آرامش را از آدم مي گيرد، حس خوب بودن، داشتن، زيستن، يک خشم پنهان را مخفي مي کند توي وجودت و اين گونه زندگي خيلي سخت مي شود.


مي خوام تمرين کنم به رضايت و تلاش کنم براي زندگي بهتر...


 الهي، هوايم را داشته باش... خيلي هوايم را داشته باش... الهي آمين


رضايت

رضايت

رضايت

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها